RARSA és una de les empreses de servei de Repsol Gas des de fa més de 15 anys. Realitzem tot tipus d’instal·lació de gas propà, des de dipòsit particular gas propà canalitzat per a poblacions o urbanitzacions, i gas propà a través d’ampolles industrials

RepsolGas1

RARSA com a Servei Repsol Gas, disposa d’un servei d’atenció d’averies de 24 hores, 365 dies de l’any, a disposició dels nostres clients, per atendre necessitats relacionades amb la instal · lació de gas, així com per prevenir possibles accidents.

A més realitzem totes les operacions tècniques de Repsol Gas com retimbrats, revisions anuals, revisions oficials … una solució per a cada tipus de situació i client.

Documents imprescindibles per
ALTES

Habitatge existent

– Fotocòpia del DNI, CIF o NIE
– Fotocòpia 4 primeres pàgines de les escriptures
– Llicència 1ª ocupació o factura llum
– Certificat de gas
– Croquis de la instal·lació
– Projecte (si té +70kw)
– Certificat tèrmiques o revisió anterior que verifica l’existència de caldera (si hi ha calefacció)

Habitatge nou

– Fotocòpia del DNI, CIF o NIE
– Fotocòpia 4 primeres pàgines de les escriptures
– Llicència 1ª ocupació o factura llum
– Certificat de gas
– Croquis de la instal·lació
– Projecte (si té +70kw)
– Certificat tèrmiques (si hi ha calefacció)

BAIXES

– Fotocòpia DNI, CIF o NIE
– Document amb motiu de la baixa

CANVI DE NOM

Per canvi de propietari o llogater en situació d’alta

– Fotocòpia DNI, CIF o NIE
– Escriptura o contracte de lloguer

Per canvi de propietari o llogater en situació de baixa

– Fotocòpia DNI, CIF o NIE
– Escriptura o contracte de lloguer
– Certificat de gas
– Croquis de la instal·lació

Por defunció

– Fotocòpia DNI, CIF o NIE
– Acta de defunció
– Escriptura o contracte de lloguer

Por separació matrimonial

– Fotocòpia DNI, CIF o NIE
– Acta de separació
– Escriptura o contracte de lloguer