Càlcul dels cabals i regilacions necessàries per alimentar 2 calderes de 600KW.